Oferta dla osób prywatnych

Usługi kancelarii prawnej dla klientów indywidualnych (osób fizycznych)

• W ramach prawa cywilnego:
– sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
– sprawy o zasiedzenie własności nieruchomości
– sprawy dotyczące współwłasności
– błędy w sztuce lekarskiej
– wypadki komunikacyjne
– sprawy ubezpieczeniowe
– windykacja należności i postępowanie egzekucyjne
– poradnictwo w zakresie nabywania nieruchomości (kupno, sprzedaż, zamiana)
– ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
– sprawy konsumenckie
– sprawy o ochronę dóbr osobistych
– sprawy dotyczące darowizn

• Prawo karne:
– obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, apelacje, kasacje
– sprawy karne, karno-skarbowe
– przestępstwa celne
– przestępstwa narkotykowe
– wypadki komunikacyjne
– reprezentacja pokrzywdzonych w procesach karnych

• Prawo rodzinne:
– sprawy rozwodowe i separacje
– alimenty
– podział majątku
– zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
– sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
– kontakty między rodzicami a dziećmi
– przysposobienie
– ubezwłasnowolnienie
– unieważnienie małżeństwa
– opieka i kuratela

• Prawo spadkowe:
– stwierdzenie nabycia spadku
– dział spadku (podział majątku spadkowego)
– zachowek
– obalenie testamentu
– badanie ważności testamentu

• Prawo pracy:
– reprezentowanie w sprawach pracowniczych
– sprawy o przywrócenie do pracy
– sprawy o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
– mobbing